לכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:


כתובתנו:

חזית מלון דן ת"א, הירקון 99

בטלפון:

 

03-5221717 (בשעות פעילות החנות)

 

בפקס:

03-9414206

 

בדואר האלקטרוני:

 

להזמנות, בקשות מיוחדות ושירות לקוחות: [email protected]

 

שעות פעילות החנות:

א'-ה' : 10:30 - 18:30

ו' וערבי חג : 10:00 - 14:00

מוצאי שבת: נא התעדכנו בטלפון

 

 

מדיניות החלפת מוצרים:


הלקוח רשאי לבטל את הרכישה בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן בתשמ"א – 1981 (להלן:"החוק").

 

 

ביטול רכישה במסגרת עסקת מכר מרחוק-

הלקוח רשאי לבטל את הרכישה כדלקמן:

 

במתן שירות - בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

במקרה של ביטול הפעילות עד שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, מהמועד אשר תואם תגבה עמלת ביטול בגובה 10% מערך השובר או 100 ₪ לפי נמוך. במקרה של ביטול/דחייה עד יום עסקים, שאיננו יום מנוחה, לפני המועד אשר תואם לביצוע הפעילות, תגבה עמלת ביטול בגובה 50% מערך השובר. במקרה של ביטול/דחייה פחות מיום עסקים אחד, שאיננו יום מנוחה, מהמועד אשר תואם לביצוע הפעילות תגבה עמלת ביטול בגובה 100% מערך השובר.

 

ברכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם;

על הביטול להיעשות במסמך בכתב לאתר, בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 11.

בעסקאות של מתן שירותים הלקוח מאשר כי ידוע לו שהעסקה ו/או מימוש השובר מותנית בין היתר בתנאי מזג אוויר, בעונות השנה, באישורים ביטחוניים של רשויות המדינה וכיוב`, אשר אינם בשליטתה של החברה. לפיכך, היה ומימוש העסקה נדחה בגין הסיבות דלעיל, יתאם הלקוח עם החברה ו/או הספק מועד חדש למימוש העסקה/ מימוש השובר. בשום מקרה, לא תשמש דחיית המימוש כאמור לעיל לשמש עילה לביטול הרכישה.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית , שלם, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ובלבד שלא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

לקוח איננו רשאי לבטל את העסקה במקרים הבאים:

מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, ו/או מוצרים הניתנים לשעתוק ו/או הקלטה ו/או שכפול והלקוח פתח את אריזתם המקורית;

שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;

מידע כהגדרתו בחוק המחשבים - נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, המאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד;

תוצאות הביטול:

במקרה בו הלקוח ביטל את העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו ע"י האתר יחולו ההוראות הבאות:
האתר יחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובי הלקוח בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם.
במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר לידיו, הוא יעמידו לרשות האתר במקום בו הוא קיבל את המוצר.
במקרה בו הלקוח ביטל את העסקה מסיבה שאיננה מהמפורטות בסעיף 6ה`1 לעיל:
האתר יחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, יבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר, יחזירו לאתר במקום עסקו, בחנות "מלכיאור" ברחוב הירקון 99 תל-אביב.
יובהר כי אין באמור לעיל כדין לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

"מחיר המוצר" – מחירו הכולל של המוצר או השירות, לרבות דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.